فرود غیرمنتظره سفینه فضایی در کشور بیگانه

بازگشت یک سفینه فضایی به موارد مختلفی بستگی دارد و ممکن است یک اتفاق غیرمنتظره باعث فرود آن در محل پیش بینی نشده ای شود. اگر این محل کشور دیگری باشد چه باید کرد؟ به هر حال ورود غیرقانونی به خاک بیگانه بشمار می رود. در سال های آغاز پرواز انسان به فضا، بخصوص از طرف روس ها که هیچ وقت از قبل پرتاب ها را اعلام نمی کردند، این مشکل می توانست به یک معضل بین المللی تبدیل گردد. در آن سال ها پرتاب فضانوردان روس برای آمریکایی ها یک شوک ناگهانی بود. دولت های آمریکا و سایر کشورها هیچ قراردادی در مورد شکستن مرزها توسط فضانوردان با دولت شوروی نبسته بودند، پس ورود یک ناو تخلف از قانون محسوب می شد. مسئولان فکر کردند اگر خدای نکرده فرود در سرزمین بیگانه صورت گیرد سفارتخانه های شوروی باید فورا دست به کار شوند. به همین دلیل قبل از هر پرواز، سفارتخانه ها پاکتی با عنوان «فوری- سری» دریافت می کردند. بر روی این پاکت ها نوشته شده بود فقط طبق دستور خاصی باید باز شود. این پاکت حاوی پیام تقاضای کمک رهبری شوروی به دولت کشوری بود که فرود احتمالی در سرزمین آن پیش بینی می شد. در صورت بروز چنین وضعیتی، سفیر شوروی با دریافت دستور ضروری از مسکو، بایستی این پاکت را به مسئولان کشور مربوطه ارائه می کردند. گرچه همه فضانوردان در سرزمین خودشان فرود آمدند اما بعداً قرار دادهایی بین دولت ها نوشته شد

بازگشت یک سفینه فضایی به موارد مختلفی بستگی دارد و ممکن است یک اتفاق غیرمنتظره باعث فرود آن در محل پیش بینی نشده ای شود. اگر این محل کشور دیگری باشد چه باید کرد؟ به هر حال ورود غیرقانونی به خاک بیگانه بشمار می رود. در سال های آغاز  پرواز انسان به فضا، بخصوص از طرف روس ها که هیچ وقت از قبل پرتاب ها را اعلام نمی کردند، این مشکل می توانست به یک معضل بین المللی تبدیل گردد. در آن سال ها پرتاب فضانوردان روس برای آمریکایی ها یک شوک ناگهانی بود. دولت های آمریکا و سایر کشورها هیچ قراردادی در مورد شکستن مرزها توسط فضانوردان با دولت شوروی نبسته بودند، پس ورود یک ناو تخلف از قانون محسوب می شد.

مسئولان فکر کردند اگر خدای نکرده فرود در سرزمین بیگانه صورت گیرد سفارتخانه های شوروی باید فورا دست به کار شوند. به همین دلیل قبل از هر پرواز، سفارتخانه ها پاکتی با عنوان «فوری- سری» دریافت می کردند. بر روی این پاکت ها نوشته شده بود فقط طبق دستور خاصی باید باز شود. این پاکت حاوی پیام تقاضای کمک رهبری شوروی به دولت کشوری بود که فرود احتمالی در سرزمین آن پیش بینی می شد. در صورت بروز چنین وضعیتی، سفیر شوروی با  دریافت دستور ضروری از مسکو، بایستی این پاکت را به مسئولان کشور مربوطه ارائه می کردند. گرچه همه فضانوردان در سرزمین خودشان فرود آمدند اما بعداً قرار دادهایی بین دولت ها نوشته شد

دیدگاهتان را بنویسید